IUMP – Subscription Plan

499000
این اشتراک مخصوص اعضای ویژه سایت اطلاعات مکانی می باشد. اعضای سایت می توانند بعد از پرداخت به مدت یک سال عضو ویژه سایت اطلاعات مکانی باشند.